Kim jesteśmy - ZH5PL

ZRZESZENIE HARCERSKIE
ZRZESZENIE HARCERSKIE
Przejdź do treści

Kim jesteśmy

O NAS
Kim jesteśmy
Naszym celem jest wychowanie młodych ludzi w duchu szacunku dla tradycji narodowej, miłości do ojczyzny, braterstwa oraz wierności danemu słowu.
Niezłomny harcerz i niezłomna harcerka to osoby świadome swoich praw i obowiązków             w pełnieniu ról w rodzinie, społeczeństwie i narodzie.  To osoby potrafiące bronić swoich wartości i przekonań do końca, nie poddające się wygodnym trendom i oportunizmowi.


Nasze cele
a) kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości przy wykorzystaniu metody harcerskiej;
b) promowanie w wychowaniu następujących wartości: służba Bogu, Ojczyźnie i ludziom, honor, wierność danemu słowu, pracowitość, uczciwość, prawdomówność, czystość duchowa, systematyczność, rzetelność;
c) promowanie postaw proekologicznych, miłości do przyrody;
d) wzmacnianie więzi pomiędzy członkami Zrzeszenia;
e) promowanie postaw obywatelskich, służba społeczeństwu i społecznościom lokalnym.

Członkowstwo
1. Członkostwo w Zrzeszeniu powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności, poprzez złożenie Komendzie Zrzeszenia pisemnej deklaracji członkowskiej oraz opłacenie pierwszej składki członkowskiej.
2. Członkiem Zrzeszenia może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności i jest gotów działać zgodnie z jego celami.
3. Osoby do lat 16 mogą zostać członkami Zrzeszenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Cudzoziemcy mieszkający stale lub czasowo w Polsce mogą być członkami Zrzeszenia.

Członkowie
1.Członkami Zrzeszenia są: harcerze, zuchy, instruktorzy oraz rodzice harcerzy i zuchów, zwani dalej "rodzicami".
2.Harcerze składają Przyrzeczenie Harcerskie, zuchy Obietnicę Zucha, instruktorzy Zobowiązanie Instruktorskie.
3.Instruktorem może zostać harcerz, po osiągnięciu wieku    16 lat, osiągnięciu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i spełnieniu wymogów prawnych.
4.Rodzicem jest każdy pełnoletni członek Zrzeszenia, działający na rzecz realizacji jego celów, ale nie będący harcerzem lub instruktorem.Copyright © 2024 Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL.
      All rights reserved.      
IOD: Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL
Plac Wolności 1, 85-004 Bydgoszcz
+48 537 019 415
5bdh@harcerzeniezlomni.pl
Wróć do spisu treści