Statut - ZH5PL

ZRZESZENIE HARCERSKIE
ZRZESZENIE HARCERSKIE
Przejdź do treści

Statut

O NAS


STATUT ZRZESZENIA
HARCERSKIEGO  PIĄTA.PL


Po poprawkach wniesionych uchwałą Sejmiku Zrzeszenia z dnia 09.06.2021r.
SPIS TREŚCI


ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania i siedziba 2
ROZDZIAŁ II. Cele i środki działania 2
ROZDZIAŁ III. Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki 5
ROZDZIAŁ IV. Władze Zrzeszenia… 7
ROZDZIAŁ V. Majątek, gospodarka i finanse 10
ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe 11
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA


§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL.
2. Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL (dalej: Zrzeszenie) posiada osobowość prawną.


§ 2
1. Terenem działania Zrzeszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podstawowym terenem działania Zrzeszenia jest miasto Bydgoszcz.
3. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Bydgoszcz.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA§ 3
1. Cele Zrzeszenia to:

a) kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości przy wykorzystaniu metody harcerskiej;
b) promowanie w wychowaniu następujących wartości: służba Bogu, Ojczyźnie i ludziom, honor, wierność danemu słowu, pracowitość, uczciwość, prawdomówność, czystość duchowa, systematyczność, rzetelność;
c) promowanie postaw proekologicznych, miłości do przyrody;
d) wzmacnianie więzi pomiędzy członkami Zrzeszenia;
e) promowanie postaw obywatelskich, służba społeczeństwu i społecznościom lokalnym.
2. W kwestiach programowych, kształceniowych, metodycznych i organizacyjnych Zrzeszenie opiera się na tradycji polskiego harcerstwa oraz idei Roberta Baden- Powella.
3. Zrzeszenie osiąga swoje cele poprzez:
1) skupianie instruktorów harcerskich;
2) szkolenie członków;
3) powoływanie, organizowanie, wspieranie i nadzorowanie drużyn harcerskich i gromad zuchowych;
4) działalność wydawniczą i informacyjną;
5) prowadzenie zbiórek z ofiarności publicznej, pozyskiwanie sponsorów, zabieganie o fundusze, sprzęt, majątek, obiekty niezbędne do realizacji celów;
6) w  celach  realizacji  celów  statutowych  organizuje  wypoczynek  dzieci i młodzieży, wycieczki, biwaki, zloty w oparciu o obowiązujące przepisy państwowe.
7) prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej;
8) zabieranie głosu w sprawach dzieci i młodzieży;
9) współdziałanie z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży;
10) prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie działalności w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób, resocjalizacja dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
11) prowadzenie działalności charytatywnej;
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;
13) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
14) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
15) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczącą rehabilitacji i rewalidacji tych osób;
16) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
17) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
18) kształtowanie więzi międzypokoleniowych w konsekwencji działalności na rzecz osób starszych;
19) działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20) działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce;
21) działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
22) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
23) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
24) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
25) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
26) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
27) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
28) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
29) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
30) ratownictwo i ochronę ludności oraz wspieranie państwowych systemów ratowniczych;
31) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
32) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
33) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
34) działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
35) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
36) działalność wydawniczą, radiową, filmową i informacyjną;
37) działalność naukowo-badawczą, prowadzoną w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych;
38) tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych;
39) dbałość o dobra kultury związane z historią harcerstwa, ich ochronę oraz udostępnianie;
40) zakładanie i prowadzenie szkół i placówek;
41) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
42) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
43) prowadzenie działalności w zakresie żeglarstwa, w tym w zakresie promowania wychowania żeglarskiego oraz wodnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
44) prowadzenie szkoleń specjalistycznych umożliwiających zdobycie uprawnień państwowych;
45) działalność wspomagająca technicznie, organizacyjnie i merytorycznie jednostki harcerskie oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym zakresie.

§ 4
1.  Realizując cele, o których mowa w § 3 Statutu Zrzeszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 5
1. Członkostwo w Zrzeszeniu powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności, poprzez złożenie Komendzie Zrzeszenia pisemnej deklaracji członkowskiej oraz opłacenie pierwszej składki członkowskiej.
2. Członkiem Zrzeszenia może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności i jest gotów działać zgodnie z jego celami.
3. Osoby do lat 16 mogą zostać członkami Zrzeszenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Cudzoziemcy mieszkający stale lub czasowo w Polsce mogą być członkami Zrzeszenia.
§ 6
1. Członkami Zrzeszenia są: harcerze, zuchy, instruktorzy oraz rodzice harcerzy i zuchów, zwani dalej "rodzicami".
2. Harcerze składają Przyrzeczenie Harcerskie, zuchy Obietnicę Zucha, instruktorzy Zobowiązanie.
3. Instruktorem może zostać harcerz, po osiągnięciu wieku 16 lat, osiągnięciu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i spełnieniu wymogów prawnych.
4. Rodzicem jest każdy pełnoletni członek Zrzeszenia, działający na rzecz realizacji jego celów, ale nie będący harcerzem lub instruktorem.


§ 7
1. Członek Zrzeszenia ma następujące prawa:
a) brać udział we wszystkich działaniach Zrzeszenia;
b) nosić mundur zgodnie z wewnętrznym regulaminem Zrzeszenia;
c) zdobywać stopnie zuchowe, harcerskie i instruktorskie zgodnie z wewnętrznymi regulaminami;
d) korzystać ze sprzętu, urządzeń i obiektów Zrzeszenia.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Zrzeszenia posiadają pełnoletni członkowie.
3. Członek Zrzeszenia ma następujące obowiązki:

a) aktywny udział w działaniach statutowych Zrzeszenia;
b) sumienne pełnienie przydzielonych funkcji i solidne wykonywania przydzielonych zadań;
c) regularne opłacanie składek członkowskich;
d) przestrzeganie Statutu Zrzeszenia.§ 8
1. Skreślenie z listy członków może nastąpić:
a) na własną prośbę;
b) w związku z rażącym łamaniem zasad harcerskiej dyscypliny;
c) na skutek niewywiązywania się z obowiązków;
d) wskutek zaległości w opłaceniu składki członkowskich wynoszących ponad jeden rok.
ROZDZIAŁ IV WŁADZE ZRZESZENIA


§ 9
1. Władzami Zrzeszenia są:

a) Sejmik Zrzeszenia, który jest odpowiednikiem walnego zebrania członków;
b) Komenda Zrzeszenia, która jest odpowiednikiem zarządu;
c) Komisja Rewizyjna Zrzeszenia.


§ 10
1. Kadencja wszystkich władz Zrzeszenia trwa 4 lata.
2. Członkowie władz muszą być informowani o ich posiedzeniach z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Członkowie władz są pełnoletni.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia mogą być wyłącznie rodzice.


§ 11
1. Sejmik Zrzeszenia to specjalna zbiórka wszystkich członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Sejmik zwoływany jest w trybie zwyczajnym raz na rok.
3. Sejmik może być zwołany w trybie nadzwyczajnym na wniosek co najmniej 1/5 członków posiadających bierne i czynne prawo wyborcze lub z inicjatywy Komendy Zrzeszenia albo Komisji Rewizyjnej.
4. Do zadań Sejmiku należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Zrzeszenia, a szczególnie:
a) zmian statutowych i organizacyjnych;
b) finansowo-gospodarczych;
c) regulaminowych i obrzędowych;
d) planów pracy;
e) analizy pracy władz Zrzeszenia;
f) wytyczania kierunków pracy wychowawczej Zrzeszenia.
5. Raz na cztery lata Sejmik dokonuje wyboru Komendanta oraz Komendy Zrzeszenia oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
6. Wszystkie uchwały Sejmiku zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.
7. Sejmik może podjąć decyzję o uzupełnieniu składu władz albo o wymianie części władz w czasie trwania kadencji.
8. Sejmik prowadzi Komendant Zrzeszenia lub jego Zastępca.

§ 12
1. Komenda Zrzeszenia liczy od 3 do 7 osób. W jej skład wchodzą Komendant Zrzeszenia i Zastępcy Komendanta Zrzeszenia. Decyzja o liczbie na daną kadencję należy do sejmiku.

2. Każdy członek Komendy Zrzeszenia nie będący Komendantem Zrzeszenia pełni funkcję Zastępcy Komendanta.
3. Członkiem Komendy Zrzeszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe


§ 13
1. Komenda Zrzeszenia w okresie między Sejmikami decyduje w sprawach:
a) planowania pracy;
b) finansowo-gospodarczych;
c) oceny postaw i pracy członków;
d) kar i nagród;
e) powoływania i rozwiązywania drużyn i gromad oraz powoływania i odwoływania ich dowódców;
f) przyjęć, skreśleń i zmian w członkostwie;
g) innych bieżących spraw Zrzeszenia.
2. Decyzje Komendy zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Komendy.
§ 14
1. Do zadań Komendanta Zrzeszenia należy:
a) bieżące kierowanie pracą Zrzeszenia;
b) nadzorowanie pracy Zastępców Komendanta;
c) prowadzenie Sejmików i posiedzeń Komendy;
d) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
e) odpowiedzialność za finanse i majątek Zrzeszenia.


§ 15
1. Podstawowe zadania Zastępców Komendanta Zrzeszenia to pełnienie funkcji doradców Komendanta, doraźne zastępstwo w wykonywaniu jego zadań. Inne zadania Zastępców określa Komendant Zrzeszenia.

§ 16
1. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia liczy od 3 do 7 osób.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na każdą kadencję określa Sejmik Zrzeszenia.
3. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji.

4. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Komendy Zrzeszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Kryteria kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną to zgodność działalności Zrzeszenia z:
a) przepisami prawa;
b) Statutem Zrzeszenia;
c) uchwałami Sejmików;
d) zasadami współżycia społecznego.
6. Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość prowadzonej przez Zrzeszenie działalności finansowej i materiałowej.
7. Członek Zrzeszenia w ciągu miesiąca od powzięcia informacji o decyzji Komendy ma prawo złożenia od niej odwołania do Komisji Rewizyjnej w zakresie spraw podlegających jej kontroli. W razie uznania zasadności
odwołania Komisja Rewizyjna może wstrzymać wykonanie decyzji Komendy do najbliższego Sejmiku Zrzeszenia, który rozstrzyga o sposobie załatwienia sprawy.

8. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Komisji.


§ 17
1. Wskazany przez Komendanta Zrzeszenia Zastępca Komendanta pełni funkcję Kwatermistrza Zrzeszenia.
2. Zadaniem Kwatermistrza Zrzeszenia jest zbieranie składek oraz prowadzenie prawidłowej dokumentacji i gospodarki finansowo- sprzętowej Zrzeszenia.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK, GOSPODARKA I FINANSE§ 18
1. Na majątek Zrzeszenia składają się:
a) składki członkowskie;

b) dotacje przyznawane przez instytucje i urzędy publiczne, przedsiębiorców i osoby prywatne;
c) rzeczy ruchome i nieruchomości;
d) darowizny i zapisy;
e) środki ze zbiórek z ofiarności publicznej;
f) wpływy z działalności statutowej;
g) wpływy z loterii i aukcji.
2. Majątek Zrzeszenia służy do prowadzenia działalności statutowej i nie może być używany do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem.
3. Wysokość składek członkowskich na dany rok ustala Komenda Zrzeszenia.
4. W ramach swojej działalności Zrzeszenie:
a) nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków władz Zrzeszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) nie wykorzystuje majątku na rzecz swoich członków, członków władz Zrzeszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest związane z co najmniej jednym statutowym celem Zrzeszenia;
d) nie prowadzi zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zrzeszenia, jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Wszelki dochód Zrzeszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 3 niniejszego Statutu.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zrzeszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie Komendanta i innego członka Komendy.

2. Oświadczenia składane Zrzeszeniu lub doręczanie pism Zrzeszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Komendy Zrzeszenia.

3. Wszystkie funkcje w Zrzeszeniu pełnione są wyłącznie społecznie - nieodpłatnie na zasadach wolontariackich.

4. Uchwały w sprawach zmiany Statutu podejmuje Sejmik Stowarzyszenia większością ponad 1/2 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

5. Uchwałę w sprawie przystąpienia do organizacji międzynarodowych i związków stowarzyszeń, połączenia z inną organizacją i rozwiązania Zrzeszenia podejmuje Sejmik większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

6. W przypadku sporów dotyczących postanowień Statutu, wykładni dokonuje Sejmik Zrzeszenia. W okresie między Sejmikami wykładni dokonuje Komisja Rewizyjna.

Copyright © 2024 Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL.
      All rights reserved.      
IOD: Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL
Plac Wolności 1, 85-004 Bydgoszcz
+48 537 019 415
5bdh@harcerzeniezlomni.pl
Wróć do spisu treści